Mijn ervaringen

 

Mijn motto:

"Liever geleerd van gemaakte fouten, dan spijt van het niet proberen!"

 

Opleidingen

 • HEAO-Economisch Juridisch (tegenwoordig MER)
 • University of Victoria, Canada: één jaar sociologie en bedrijfskunde
 • Opleiding Mental Coaching (Basis, Pro, Master
 • Programma Coach de Coach
 • Training Neurostimulatie
 • Master Classes Sociaal Domein (door Ray Geerling)
 • Gecertificeerd Core Values Index-Professionals
 • Diverse trainingen en cursussen

Dienstverlening

(Interim) Directie en management, facilitering, procesbegeleiding en aansturen van veranderprocessen, ontwikkeling van mens, visie en strategie, sturen op gedrag en competenties, coaching (incl. neurostimulatie), coachulting, cultuurtrajecten, projectleiding, onderzoek, schrijfopdrachten (ontwikkeling en analyse).

Breed maatschappelijk veld

In de afgelopen jaren heb ik bij verschillende organisaties, waaronder gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden en welzijnsorganisaties, een rol vervuld binnen het brede maatschappelijke veld. Binnen het Sociaal Domein heb ik mij beziggehouden met welzijn, preventie, effectieve jeugdzorg, transitie en transformatie sociaal domein, toegang, Sociale Teams, multiproblem gezinnen, samenwerking in de arbeidsmarktregio m.b.t. werkgeversdienstverlening en verbinden werkgeversdienstverlening en werkzoekendendienstverlening, crisismanagement Werk en Inkomen etc.

Opdrachten waren o.a. gericht op het ontwikkelen van visie en strategie, het ontwikkelen en versterken van (regionale) samenwerking in de breedte en specifiek m.b.t. de inzet van welzijn, zorg en hulpverlening rondom (multiproblem) gezinnen, via Sociale Teams en Achter de Voordeur-projecten, (door)Ontwikkeling Centrum Jeugd en Gezin, zorgstructuren en ondersteuningsnetwerken (o.a. 1 Gezin 1 Plan 1 Regisseur), gericht op kinderen, jongeren en ouders. Daarnaast heb ik opdrachten gedaan gericht op wijk- en buurtontwikkeling en welzijn (sociale cohesie). In mijn werk heb ik nagenoeg altijd te maken met een politieke context.

In mijn recente opdrachten ben ik actief (geweest) als adviseur m.b.t. de samenwerking in een arbeidsmarktregio t.a.v. het vraagstuk van de brede arbeidsmobiliteit, als onderzoeker naar realistische toekomstbestendige scenario's van een Kulturhus/bibliotheek/multifunctionele voorziening, als wijkmanager in het kader van de kanteling van een gemeente richting (integraal) Wijkgericht Werken en als Manager Sociaal Werk bij een welzijnsorganisatie.

Karakteristieken

Mijn werkwijze kenmerkt zich door een combinatie van mijn sterke intuïtie met mijn analytische vaardigheden. Ik werk integraal, intensief en doelgericht met een optimale betrokkenheid van belanghebbenden. Ik ben op mijn sterkst in interactiviteit met anderen, waarbij ik het proces gebruik om te sturen en te doen ontstaan.

Ervaring en projecten als zelfstandig professional sinds 2006

 • Mental Coach (individueel en in groepsverband). O.a. coaching van professionals in de context van werk en de werkomgeving.
 • Procesbegeleider Strategische Koers 2023, Biga Groep (SW/Ontwikkelingsbedrijf), Zeist.
 • Beleidsadviseur Strategische samenwerking. Wijkracht is een dynamische sociaal werk organisatie in Twente. Ik mag Wijkracht ondersteunen in het gezamenlijk transformatietraject Sociaal Domein van de gemeente Hengelo, waarbij Wijkracht, in samenwerking en samenhang met partners, wil bijdragen aan de behoefte van de gemeente.
 • Onderzoek/adviseur: Onderzoek De Kappen, multifunctionele voorziening (bibliotheek, theater, huiskamer) in Haaksbergen. Advies t.a.v. toekomstbestendige scenario’s voor voorzieningen passend bij de gemeentegrootte.
 • Facilitator bestuurlijk gesprek /workshop, vijf aangesloten gemeenten RSD Kromme Rijn Heuvelrug en Biga Groep. 
 • Adviseur integrale dienstverlening arbeidsmobiliteit in opdracht van de arbeidsmarktregio Midden-Brabant.
 • Manager Sociaal Werk, Stichting Rijnstad. Als manager, lid van het MT, was ik integraal verantwoordelijk voor de gebiedsteams werkzaam voor 4 gebieden in Arnhem zuid en portefeuillehouder Jeugd namens het MT.
 • Wijkmanager, gemeente Arnhem, strategische rol t.a.v. de inzet van gemeentelijke diensten en producten en aan de gemeente gelieerde organisaties of gesubsidieerde partners aansluitend bij de opgave vanuit de wijken van Arnhem. Mijn opdracht had een aanzienlijke focus op verandermanagement en doorontwikkeling van de in 2017 ingezette wijkgerichte aanpak van de gemeente Arnhem. Ik ben a.i. ingezet in drie gebieden binnen Arnhem in de periode 2019 t/m 2022. Inhoudelijk was ik met name betrokken bij het Sociaal Domein, incl. de verbinding in de driehoek Team Leefomgeving Arnhem, Wijkteams Arnhem en Werk & Inkomen.
 • Opstellen Meerjarenplan Regenboogstad Hengelo 2019-2022. Lhbti+-beleid
 • Kwartiermaker Governance Arbeidsmarktregio Twente: Bevorderen van de regionale samenwerking binnen de arbeidsmarktregio met een focus op de werkgeversdienstverlening. Als kwartiermaker tevens voorzitter van het managementteam Werkplein Twente.
 • Projectleider Regionaal Werkbedrijf Hart van Brabant en Kwartiermaker Regionale Werkgeversdienstverlening & Matching. Voor de arbeidsmarktregio Midden Brabant invulling geven aan het regionaal werkbedrijf met betrekking tot de realisatie van de taakstelling Wet Banenafspraak en het versterken van en vormgeven aan de samenwerking binnen het publieke domein t.a.v. de werkgeversdienstverlening (WSP Werkhart).
 • Ad Interim Directeur-bestuurder Welcom, Welzijnsorganisatie. Vervanging i.v.m. zorgverlof.
 • Neurostimulator: toepassen neurostimulatie bij cliënten met depressie, burn-out of stress
 • Coachultant voor Mens|en|taak: coaching en consulting in één proces via de dragende persoon van een inhoudelijk vraagstuk binnen de organisatie. Ontwikkeling van de professional en een inhoudelijk antwoord op het vraagstuk gaan hand in hand
 • Adviseur doorontwikkeling CJG, o.a. rechtsvorm en samenhang met bredere context Sociaal Domein, gemeente Zutphen
 • Beleidsadviseur Jeugd, voorbereiding transitie en transformatie Jeugdzorg, incl. Toegang, gemeente Simpelveld, e i.c.m. regionale samenwerking
 • Interimmanager Team Backoffice, afdeling Publiekszaken, gemeente Hilversum
 • Crisismanager Team Werk en Inkomen gemeente Haarlemmermeer
 • Beleidsadviseur/projectleider Ontwikkelspoor Effectieve Jeugdzorg, waaronder passende zorgstructuur gemeente Zwolle
 • Beleidsadviseur/deelprojectleider voor het Centrum Jeugd en Gezin Zwolle
 • Onderzoeker: Onderzoek in opdracht van de Stuurgroep Ieder kind een gezond gezin (Sociale Teams) Rotterdam naar samenwerking tussen professionele hulpverleners en (hulpverlening)organisaties met betrekking tot het versterken van het functioneren van gezinnen in de wijk het Oude Noorden in Rotterdam
 • Projectadviseur Deelgemeente Hoogvliet: Focus op ontwikkeling van een concept voor multifunctionele accommodaties ter versterking van de sociale cohesie in de wijk
 • Projectadviseur Zorgcampus: Ontwikkeling van een innovatief concept ten aanzien van onderwijsarbeidsmarktinnovatie; onderwijs (niveau 2 t/m 5), bemiddeling en detachering in de zorg. Specifiek wijkgericht en met maximale ondersteuning ICT. Belangen van zorginstellingen, zorgvragers (cliënten) en (potentiële) medewerkers in de zorg worden verbonden in één concept
 • Consultant voor Stuurgroep Backoffice Sociale Teams Rotterdam ten aanzien van organisatie backoffice ter ondersteuning van de Sociale Teams
 • Projectleider/penvoerder bestuursopdracht Sociale Teams/Kinderen in zorg, gemeente Rotterdam
 • Projectmanagement van de gemeente Rotterdam ten aanzien van samenwerking van gemeentelijke diensten/deelgemeenten en overige partners ten behoeve van achterstandswijken, o.a. frontlijnteam (Achter de Voordeur)
 • Visieontwikkeling ketensamenwerking op werkgeversbenadering gemeenten/UWV/CWI gemeente Oldenzaal
 • Onderzoek naar haalbaarheid en ontwikkeling van een organisatie voor Buurtsupers
 • Adviseur/projectleiding Sociale Economie bij de gemeente Hengelo (Ov), ontwikkelen en uitwerken en profilering thema, projecten initiëren, ontwikkelen en implementeren, beleidsadvisering
 • Begeleiding van een werkconferentie voor een ROC
 • Coaching gemeenteraadsleden

Overige relevante werkervaring (dienstverband)

 • Leidinggeven bij een gemeentelijke uitvoeringsorganisatie (werkzaam voor vier gemeenten in midden Twente) t.a.v. gesubsidieerde arbeid incl. aansturen en managen van een reorganisatie/veranderproces (inhoudelijk, organisatorisch, cultuur en gedrag).
 • Consulent Toezicht, Rijksconsulentschap Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Regio Noord
 • Re-integratieadviseur
 • Projectconsulent (werving, selectie, opleiding en detachering medewerkers sociale dienst)
 • Bijstandsconsulent

Publicaties

 • Diverse publicaties in vakblad: Tijdschrift Werk en Inkomen (verschijnt niet meer)
 • Coauteur van het TNO-rapport: Sociale economie en de lokale overheid (ISBN 978-90-5986-230-2)

Nevenfuncties

 • Lid Referendumkamer gemeente Delft (beëindigd)
 • Lid Gemeentepanel Raad voor Werk en Inkomen (op persoonlijke titel) (beëindigd)
 • Lid focusgroep Arbeidsmarktbeleid van één van de leden van de Tweede Kamer (beëindigd)

Voor meer informatie en toelichting op mijn werkzaamheden en werkwijze verwijs ik naar mijn testimonials. Voor meer uitgebreide informatie over mijn opdrachten, zie mijn LinkedIn pagina.