Rollen en thema's

Rollen waarin en thema's waarop AlphaVisie | Martin Penninga-Smith actief is (geweest) of kan zijn.

(Mental) Coaching

 • Mental Coaching; persoonlijke groei, loopbaan coaching en coaching algemeen 
 • Mental Coaching & Neurostimulatie bij (dreigende) klachten vanwege depressie, burn-out en stress
 • Coaching van politici

Organisatieontwikkeling, -verandering en management

 • Interim bestuurder-directeur
 • Manager Welzijnsorganisatie
 • Kwartiermaker Governance Arbeidsmarktregio
 • Kwartiermaker Regionale Werkgeversdienstverlening & Matching
 • Projectleider Regionaal Werkbedrijf
 • Wijkmanager (wijkgericht werken)
 • Crisismanagement Werk en Inkomen
 • Management intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie gesubsidieerde arbeid
 • Advieseur ontwikkeling regionale werkgeversbenadering (werkgeversservicepunt) door samenwerkende gemeenten
 • Teamontwikkeling/teamcoaching
 • Facilitering proces visieontwikkeling
 • Cultuurveranderingsproces
 • Reorganisatie gesubsidieerde arbeid

Sociaal-maatschappelijke vraagstukken 

 • Integraal beleid Sociaal Domein, samenhangend sociaal beleid op diverse leefgebieden. O.a. Welzijn, Participatiewet, Wmo, Jeugdzorg, arbeidsmarkt(innovatie), gesubsidieerde arbeid, Wsw, re-integratie
 • Samenwerking en inzet van zorg en hulpverlening rondom (multiproblem) gezinnen, Sociale Teams (Frontlijnaanpak) en Achter de  Voordeur-projecten
 • (door)Ontwikkeling Centrum Jeugd en Gezin, zorgstructuren en ondersteuningsnetwerken (1 gezin 1 plan) voor kinderen, jongeren en ouders mede in relatie tot transitie en transformatie Jeugdzorg
 • Wijk- en buurtgericht werken/welzijn (sociale cohesie) 
 • Relevante thema's: preventie, mentale gezondheid, ontmoeting, veiligheid, opvoeding, opgroeien, ontspanning, onderwijs, kansengelijkheid, inclusie, etc.

Sociale Economie 

 • Visie ontwikkeling op verbinding maatschappelijke uitdagingen met ondernemers, non-profitorganisaties, burgers en overheid; Maatschappelijk Verantwoord of Betrokken Ondernemen (MVO en MBO) 
 • MVO-makelaar/organiseren van allianties waardoor maatschappelijke meerwaarde ontstaat
 • Organisatie werkconferentie periodieke bijeenkomsten
 • Organisatie en leiding periodieke bijeenkomsten netwerkorganisatie
 • Opzetten en ontwikkelen Pact MVO op lokaal/regionaal niveau met ondersteunend digitaal platform
 • Concept ontwikkeling sociale onderneming (buurtsupers)
 • Coauteur publicatie TNO Arbeid (Kwaliteit van Leven) over Sociale Economie in het gemeentelijk domein

 

Voor meer informatie over werkervaring Martin Penninga-Smith zie mijn ervaringen.